ارتباط باما  • به دلیل وجود مسائل قانونی و حقوقی، نامه های درخواست و شکایات باید بصورت کتبی به دفتر (ارتباط مردمی) ارسال شوند.
  • آدرس: تهران، تقاطع خیابان ولیعصر (عج) و خیابان مولوی ، حوزه علمیه آیت الله ایروانی ..
  • تلفـن: ۵۵۳۸۴۵۵۸ – ۰۲۱