دیدار اعضای ستاد اربعین حسینی استان

  • دیدار اعضای ستاد اربعین حسینی استان با حضرت آیت الله مجتهد شبستری، و ارائه گزارش از عملکرد و برنامه های این ستاد برای اربعین امسال ..