صوت درس خارج فقه آیت الله مجتهد شبستری

درس خارج فقه آیت الله مجتهد شبستری

جلسات پنجم تا هفتم(۱۶ الی ۱۸ مهرماه ۱۳۹۶)

حوزه علمیه ایت الله ایروانی

      ۱۸mehr
      ۱۶mehr
      ۱۷mehr