صوت درس خارج فقه

صوت کامل درس خارج فقه (القواعدالفقهیه جلسه چهارم) حضرت آیت الله شبستری در سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰

جلسه چهارم القواعدالفقهیه

دوشنبه ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۳

۱۴۰۰٫۰۳٫۰۳