مصادیق معروف در خانواده

بسم الله الرحمن الرحیم

💠 از مصادیق معروف های خانوادگی مطابق آنچه در آیات قرآن ذکر شده است:

🔹 ازدواج و تشکیل خانواده به هنگام و آسان بدون تجملات و زندگی مشترک و بادوام

🔸 انتخاب نام خوب برای فرزندان

🔹 تامین نفقه همسر و فرزندان

📚برگرفته از کتاب امربه معروف و نهی از منکر نظارت همگانی
حضـرت آیت الله محسـن مجتـهـد شبـستـری