مصادیق معروف های خانوادگی

بسم الله الرحمن الرحیم

💠 از مصادیق معروف های خانوادگی مطابق آنچه در آیات قرآن ذکر شده است:

🔹 تربیت صحیح فرزندان و دقت در انتخاب دوستان خوب برای فرزند

🔸 حاکمیت عفاف و حجاب در بین اعضای خانواده

🔹 پرهیز از اسراف و تبذیر و تشویق اعضای خانواده به قناعت

📚برگرفته از کتاب امربه معروف و نهی از منکر نظارت همگانی
حضـرت آیت الله محسـن مجتـهـد شبـستـری