درس خارج فقه | کتاب الجهاد

جلسه بیست و سوم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵  (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه هفدهم جلسه بیستم جلسه بیست و یکم جلسه بیست و هفتم

ادامه نوشته »

جلسه بیست و دوم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵  (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه هفدهم جلسه بیستم جلسه بیست و یکم جلسه بیست و هفتم

ادامه نوشته »

جلسه بیستم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵  (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه سوم جلسه پنجم جلسه بیست و هشتم جلسه سی ام

ادامه نوشته »

جلسه نوزدهم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵  (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه اول جلسه ششم جلسه دوازدهم جلسه چهاردهم

ادامه نوشته »

جلسه هجدهم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵  (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه دهم جلسه سیزدهم جلسه پانزدهم جلسه شانزدهم

ادامه نوشته »

جلسه هفدهم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵  (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه اول جلسه ششم جلسه دوازدهم جلسه چهاردهم

ادامه نوشته »