درس خارج فقه | کتاب الجهاد

جلسه شانزدهم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵  (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه هفتم جلسه دهم جلسه پانزدهم جلسه هجدهم

ادامه نوشته »

جلسه پانزدهم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵  (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه هفتم جلسه دهم جلسه سیزدهم جلسه هجدهم

ادامه نوشته »

جلسه چهاردهم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵  (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه اول جلسه دوازدهم جلسه پانزدهم جلسه شانزدهم

ادامه نوشته »

جلسه سیزدهم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵  (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه دهم جلسه پانزدهم جلسه شانزدهم جلسه هجدهم

ادامه نوشته »

جلسه دوازدهم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه چهارم جلسه دهم جلسه سیزدهم جلسه شانزدهم

ادامه نوشته »

جلسه یازدهم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه چهارم جلسه سوم جلسه هفدهم جلسه نوزدهم

ادامه نوشته »

جلسه دهم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه سیزدهم جلسه پانزدهم جلسه شانزدهم جلسه هجدهم

ادامه نوشته »