درس خارج فقه | کتاب الجهاد

جلسه نهم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه چهارم جلسه یازدهم جلسه بیست و هفتم جلسه دهم

ادامه نوشته »

جلسه هشتم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه هفتم جلسه دهم جلسه پانزدهم جلسه شانزدهم

ادامه نوشته »

جلسه هفتم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه دهم جلسه پانزدهم جلسه شانزدهم جلسه هجدهم

ادامه نوشته »

جلسه ششم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه اول جلسه دوازدهم جلسه چهاردهم جلسه پانزدهم

ادامه نوشته »

جلسه پنجم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه چهارم جلسه اول جلسه دهم جلسه پانزدهم

ادامه نوشته »

جلسه چهارم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه پنجم جلسه یازدهم جلسه سوم جلسه هفتم

ادامه نوشته »

جلسه سوم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه اول جلسه چهارم جلسه سیزدهم جلسه هجدهم

ادامه نوشته »