گزارش تصویری| درس خارج فقه حضرت آیت الله مجتهد شبستری ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۶