درس خارج فقه | امر به معروف و نهی از منکر

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر سه شنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۶

حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی) سه شنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۶   Related posts: جلسه دوم جلسه هفتم جلسه دهم جلسه یازدهم

ادامه نوشته »

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی) دوشنبه بیستم آبان ۱۳۹۶ Related posts: جلسه نهم جلسه سیزدهم جلسه نوزدهم جلسه بیست و یکم

ادامه نوشته »

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی) یک شنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۶ Related posts: جلسه چهارم جلسه چهاردهم جلسه شانزدهم جلسه بیستم

ادامه نوشته »

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی) سه شنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۶ Related posts: جلسه دوازدهم جلسه هجدهم جلسه بیست و نهم جلسه سی و یکم

ادامه نوشته »

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی) دوشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۶ Related posts: جلسه اول جلسه ششم جلسه بیست و سوم جلسه بیست و ششم

ادامه نوشته »

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی) یکشنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۶ Related posts: جلسه پنجم جلسه بیست و پنجم جلسه بیست و هفتم جلسه سی و سوم

ادامه نوشته »