صوت درس خارج فقه

صوت کامل درس خارج فقه (القواعدالفقهیه جلسه پنجم) حضرت آیت الله شبستری در سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰

جلسه پنجم القواعدالفقهیه

سه شنبه ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۴

۱۴۰۰٫۰۳٫۰۴