صوت کامل درس خارج فقه حضرت آیت الله شبستری در سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰

جلسه سوم القواعدالفقهیه

یکشنبه ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۲

۱۴۰۰٫۰۳٫۰۲