صوت کامل درس خارج فقه در سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰+بروزرسانی

صوت کامل درس خارج فقه حضرت آیت الله مجتهد شبستری ۱۳۹۹٫۳٫۲۶
صوت کامل درس خارج فقه حضرت آیت الله مجتهد شبستری ۱۳۹۹٫۳٫۲۵
صوت کامل درس خارج فقه حضرت آیت الله مجتهد شبستری ۱۳۹۹٫۳٫۲۰
۱۳۹۹٫۳٫۲۷