مراسم نواختن زنگ نماز در دبیرستان دخترانه عفتیه تبریز

  • مراسم نواختن زنگ نماز در دبیرستان دخترانه عفتیه تبریز، توسط حضرت آیت الله مجتهدشبستری