ویژگی های جامعه ایمانی

در روایات وارده، توجه وافری بر امتیازات و برجستگی های بارز و شاخصه های اهل ایمان شده است که به برخی از آنان اشاره می شود.

۱-اهل اطعام بودن

اطعام نظیر هر عمل خیری در اسلام دوفایده دارد؛ دنیوی و اخروی. از نظر دنیوی، اطعام به نیازمندان موجب صیقل دادن صفات والای انسانی و افزایش همبستگی میان افرادجامعه می شود و همدلی و محبت را در میان آنان گسترش داده و زمینه های همکاری و نزدیکی قلوب را فراهم می آورد. خداوند در آیات ۱۱ و تا ۱۵ سوره بلد، اطعام یتیمان را سبب رهایی از هوای نفس و وسوسه های شیطانی برمی شمارد و قرار گرفتن در زمره ی اصحاب یمین و اهل بهشت را از آثار اطعام آنها می داند. رسول گرامی اسلام(ص) اطعام را از اجزای ایمان و از برترین اعمال دانسته است.(اصول کافی،ج۱،ص۲۹۲)

اطعام از موارد مهم نیکی به دیگران است که در آیات قرآنی بر آن بسیار تاکید شده است و در وصف ابرار چنین آمده است؛ امام صادق(ع) از اجدادش از رسول خدا(ص) روایت کرد؛« بهترین شما کسی است که اطعام کند در حالی که مردمان در خواب اند نماز بگزارد»(اصول کافی،ج۴،ص۵)

حضرت علی بن الحسین(ع) فرمودند؛«هرکس مومنی را در گرسنگی اطعام کند، خدایش از میوه های بهشت بخوراند و هرکس مومن تشنه ای را سیراب کند، خدایش شراب سربسته بهشت بنوشاندش»(اصول کافی،ج۴،ص۲۰۲)

برگرفته از کتاب سبک زندگی اسلامی، صفحه ۷۱