درس خارج فقه | کتاب الجهاد

جلسه بیست و هفتم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵  (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه اول جلسه سوم جلسه چهارم جلسه نهم

ادامه نوشته »

جلسه بیست و ششم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵  (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه ششم جلسه نهم جلسه دهم جلسه شانزدهم

ادامه نوشته »

جلسه بیست و پنجم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵  (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه ششم جلسه نهم جلسه دهم جلسه شانزدهم

ادامه نوشته »

جلسه بیست و چهارم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵  (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه دوم جلسه چهارم جلسه هفتم جلسه بیست و پنجم

ادامه نوشته »

جلسه بیست و سوم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵  (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه هفدهم جلسه بیستم جلسه بیست و یکم جلسه بیست و هفتم

ادامه نوشته »

جلسه بیست و دوم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵  (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه هفدهم جلسه بیستم جلسه بیست و یکم جلسه بیست و هفتم

ادامه نوشته »