درس خارج فقه | کتاب الجهاد

جلسه بیستم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵  (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه سوم جلسه پنجم جلسه بیست و هشتم جلسه سی ام

ادامه نوشته »

جلسه نوزدهم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵  (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه اول جلسه ششم جلسه دوازدهم جلسه چهاردهم

ادامه نوشته »

جلسه هجدهم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵  (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه دهم جلسه سیزدهم جلسه پانزدهم جلسه شانزدهم

ادامه نوشته »

جلسه هفدهم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵  (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه اول جلسه ششم جلسه دوازدهم جلسه چهاردهم

ادامه نوشته »

جلسه شانزدهم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵  (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه هفتم جلسه دهم جلسه پانزدهم جلسه هجدهم

ادامه نوشته »

جلسه پانزدهم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵  (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه هفتم جلسه دهم جلسه سیزدهم جلسه هجدهم

ادامه نوشته »

جلسه چهاردهم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵  (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه اول جلسه دوازدهم جلسه پانزدهم جلسه شانزدهم

ادامه نوشته »