درس خارج فقه | کتاب الجهاد

جلسه سیزدهم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵  (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه دهم جلسه پانزدهم جلسه شانزدهم جلسه هجدهم

ادامه نوشته »

جلسه دوازدهم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه چهارم جلسه دهم جلسه سیزدهم جلسه شانزدهم

ادامه نوشته »

جلسه یازدهم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه چهارم جلسه سوم جلسه هفدهم جلسه نوزدهم

ادامه نوشته »

جلسه دهم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه سیزدهم جلسه پانزدهم جلسه شانزدهم جلسه هجدهم

ادامه نوشته »

جلسه نهم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه چهارم جلسه یازدهم جلسه بیست و هفتم جلسه دهم

ادامه نوشته »

جلسه هشتم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه هفتم جلسه دهم جلسه پانزدهم جلسه شانزدهم

ادامه نوشته »

جلسه هفتم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه دهم جلسه پانزدهم جلسه شانزدهم جلسه هجدهم

ادامه نوشته »