گزارش تصویری|با حضور حضرت آیت الله مجتهد شبستری از مبلغان و خادمان برتر شهرهای روسیه تجلیل شد

با حضور حضرت آیت الله مجتهد شبستری از مبلغان و خادمان برتر شهرهای روسیه تجلیل بعمل آمد.