درس خارج فقه | امر به معروف و نهی از منکر

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر سه شنبه دوازده دی ماه ۱۳۹۶

حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی) سه شنبه دوازدهم دی ماه ۱۳۹۶ Related posts: درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۶ درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر سه شنبه بیست و …

ادامه نوشته »

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر دوشنبه یازدهم دی ماه ۱۳۹۶

حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی) دوشنبه یازدهم دی ماه ۱۳۹۶ Related posts: درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۶ درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر دوشنبه چهارم دی ماه ۱۳۹۶ …

ادامه نوشته »

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر دوشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۶

حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی) دوشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۶ Related posts: درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر سه شنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۶ درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر یکشنبه بیست و …

ادامه نوشته »

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۶

حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی) یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۶   Related posts: درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر دوشنبه چهارم دی ماه ۱۳۹۶ درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر دوشنبه بیست و هفتم …

ادامه نوشته »

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر سه شنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۶

حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی) سه شنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۶   Related posts: جلسه دوم جلسه هفتم جلسه دهم جلسه یازدهم

ادامه نوشته »

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی) دوشنبه بیستم آبان ۱۳۹۶ Related posts: جلسه نهم جلسه سیزدهم جلسه نوزدهم جلسه بیست و یکم

ادامه نوشته »

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی) یک شنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۶ Related posts: جلسه چهارم جلسه چهاردهم جلسه شانزدهم جلسه بیستم

ادامه نوشته »